นายกฤษฎา พิมพ์จันทร์
นายก อบต.โนนอุดม
แนะนำบุคลากร
 • จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก
  เลขานุการสภา อบต.
 • นางมาริษา ปราณีย์
  รองประธานสภา อบต.
 • นายประดิษฐ์ กล้านา
  ประธานสภา อบต.
 • นายกฤษฎา พิมพ์จันทร์
  นายก อบต.

นายพีระยศ วรรณเผือก
ปลัด อบต.โนนอุดม
วิดีโอ
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
ช่วงกิจกรรม
หน่วยงาน
เรื่อง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่